"Lubelska Akademia Sukcesu"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa


Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-05-31

Obszar realizacji: województwo lubelskie (powiaty: włodawski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, świdnicki, parczewski)

Wartość projektu: 1 039 810,25 zł

Kwota dofinansowania: 987 819,74 zł

Cel Projektu:

Aktywizacja zawodowa poprzez rozwój kwalifikacji i doświadczeń zawodowych 60 osób (36K i 24M) znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne z obszaru woj.lubelskiego zamieszkujących powiaty: włodawski, hrubieszowski , krasnostawski, świdnicki, lubartowski, parczewski do 05.2019 r.

Grupa docelowa projektu:

Osoby w wieku 30 +, bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu województwa lubelskiego (w przyp osób fizycznych pracują lub zamieszkują na obszarze WL w rozumieniu KC) znajdujące się w szczeg sytuacji na rynku pracy (osoby 50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach) oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30+,  zarejestrwowane w PUP jako bezrobotne z terenu woj. lubelskiego (50+,DBZB,K,OZN,ONK) prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej – min. 25% Uczestników Projektu, tj. 15 osób,
 • Osoby długotrwale bezrobotne – min. 60% Uczestników Projektu, tj. 30 osób,
 • Kobiety – min. 60% Uczestników projektu, tj. 36 osób,
 • Osoby z niepełnosprawnościami – min. 50% Uczestników Projektu, tj. 30 osób,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – min. 10% Uczestników Projektu, tj.6 osób,
 • Osoby odchodzące z rolnictwa – min. 15% Uczestników Projektu, tj. 8 osób.

Oferowane wsparcie w projekcie:

 1. IPD (indywidualne plany działania) - dla każdego Uczestnika projektu zostanie opracowany/zaktualizowany indywidualny plan działania.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – działaniem objęci zostaną wszyscy Uczestnicy Projektu, tj. 60 osób.
 3. Rynek pracy i warsztat edukacyjny – zajęcia grupowe w wymiarze 2 spotkań x 5 godzin lekcyjnych / 10 osobową grupę.
 4. Warsztat autoprezentacji – zajęcia grupowe w wymiarze 2 spotkań x 5 godzin lekcyjnych / 10 osobową grupę.
 5. Szkolenia zawodowe - warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zakończenie udziału w pierwszej formie wsparcia - Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej. Działaniem objęci zostaną wszyscy Uczestnicy projektu, tj. 60 osób. Zakres – podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych/doświadczenia zawodowego zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu w sektorach białej i zielonej gospodarki (dla co najmniej 10% , min. 10 Uczestników projektu).
 6. Pośrednictwo pracy - Spotkania indywidualne: 2 spotkania x 3 godziny (łącznie 6 godzin). Działaniem objęci zostaną wszyscy Uczestnicy projektu, tj. 60 osób.
 7. Staż zawodowy (3 miesiące dla 30 UP i 6 miesięcy dla 30 UP)

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • bezpłatny udział we wsparciach wymienionych wyżej
 • kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach
 • stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym w wysokości 6,65 zł netto za godzinę odbytego szkolenia
 • materiały edukacyjne
 • catering w trakcie szkoleń zawodowych
 • stypendium stażowe w wysokości 1 430,50 zł netto za każdy miesiąc stażu (stypendium nie przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim)
 • ubezpieczenie NNW (dla osób biernych zawodowo)
 • pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w stażu zawodowym z zastrzeżeniem wysokości maksymalnej kwoty pozostającej w dyspozycji projektodawcy na ten cel w ramach Projektu;
 • pokrycie kosztów egzaminu zewnętrznego i certyfikatu
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia po przesłaniu przez uczestnika projektu dokumentów wskazanych przez Projektodawcę.

 


Projekt realizowany przez Business City Małgorzata Majewska (ul. Kwiecińskiego 16, 20-453 Lublin)

w partnerstwie z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa)

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://www.lubelskaakademiasukcesu.pl/

Adres siedziby głównej: ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
Adres e-mail: biuro@bcity.pl