"Nasza szansa"

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2019-07-31

Obszar realizacji:  woj. mazowieckie

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej i szans na znalezienie zatrudnienia u 78osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym  z gmin poniżej progu defaworyzacji z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego.

Oferowane wsparcie w projekcie:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
  • Poradnictwo specjalistyczne  m.in.: zawodowe, psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe do wyboru:

SPRZEDAWCA/TELEMARKETER

ROBOTNIK GOSPODARCZY Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI G1,G2

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY z elementami księgowości

Szkolenia zakończone dokumentem potwierdzającym nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

  • Staże – 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 


Projekt realizowany przez INSPIRES Sp. z o.o. (ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów)
w partnerstwie z Business City Małgorzata Majewska (ul. Kwiecińskiego 16, 20-453 Lublin).

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://naszaszansa.inspires.pl/

Adres siedziby głównej: ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
Adres e-mail: biuro@bcity.pl