Wzrost konkurencyjności Business City Sp. z o.o. w oparciu o wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej spółki

Firma Business City sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję I Etap” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Nasza szansa

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Rozwiń skrzydła

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 11.1 „Aktywne włączenie”

Lubelska Akademia Sukcesu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Szansa dla młodych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

MOŻESZ WIĘCEJ!

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 11.1 „Aktywne włączenie”.

Adres siedziby głównej: ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
Adres e-mail: biuro@bcity.pl