"Rozwiń skrzydła"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 11.1 „Aktywne włączenie”


Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0178/17

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2019-12-31

Obszar realizacji:  woj. lubelskie

Wartość projektu: 893 871,00 zł

Kwota dofinansowania: 849 177,45 zł

Cel Projektu:

Celem projektu jest włączenie społeczne 60 osób (36K, 24M) z niepełnosprawnościami (36K,24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego.

Oferowane wsparcie w projekcie:

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 1. Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników/-czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji (2 spotkania x 2 godziny zegarowe /UP : 10-02.2019r.)(element obligatoryjny)
 2. Panel kompetencji społecznych: 2018-05.2019, 1 h= 60 min
 3. Wsparcie indywidualne psychologiczne -60 UP x 8h
 4. Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych -5 grup x 12 osób x 60 h (10 dni x 6 h)
 5. Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie (w zależności od potrzeb UP) – 60 UP x 6h.
 6. Blok miękkich kompetencji zawodowych: 2018 – 05.2019, 1 h= 60 min
 7. Warsztat zawodowych kompetencji interpersonalnych – 60 UP – 5 grup x 12 osób x 16 h.
 8. Rynek pracy i warsztat edukacyjny – 60 UP – 5 grup x 12 osób x 16 h.
 9. Warsztat autoprezentacji – 60 UP – 5 grup x 12 osób x 16 h.
 10. Szkolenia/kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe: dla 60 UP, (szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb i predyspozycji UP, zgodne z IŚR: 02-08.2019 r.).
 11. Staże zawodowe (3 miesiące; termin realizacji: 05-2019 r., maksymalnie 8h na dobę, 40h w tygodniu, 5 dni w tygodniu; w przypadku ON w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 7h na dobę, 35h w tygodniu).
 12. Indywidualne pośrednictwo pracy– 4 godziny/UP, 1 h= 60 minut; termin realizacji: 07- 2019r.

 


Projekt realizowany przez Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa)
w partnerstwie z Business City Małgorzata Majewska (ul. Kwiecińskiego 16, 20-453 Lublin).

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://fundacjaaktywnych.pl/rozwin-skrzydla

Adres siedziby głównej: ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
Adres e-mail: biuro@bcity.pl