"Szansa dla młodych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nr projektu: WND-POWER.01.02.01-06-0066/16

Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2018-04-30

Obszar realizacji: woj. lubelskiego (w rozumieniu KC, na terenie Miasta Chełm, powiatu chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego i świdnickiego)

Wartość projektu: 1 087 724,99 zł

Kwota dofinansowania: 1 033 338,74 zł

Cel Projektu:

Wzrost aktywności zawodowej 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC, na terenie Miasta Chełm, powiatu chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego i świdnickiego), pozostających bez pracy (90 osób biernych zawodowo i 10 osób bezrobotnych, w tym 10 osób o niskich kwalifikacjach i 30 osób z niepełnosprawnościami), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie 01.04.2017 – 30.04.2018r.

Oferowane wsparcie w projekcie:

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 1. Identyfikacja potrzeb (IPD) – 4h indywidualnych spotkań na Uczestnika Projektu
 2. Grupowe poradnictwo zawodowe – 14h na Uczestnika Projektu
 3. Szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu (dobrane zgodnie z IPD):
  • „Opiekun/ka osoby starszej” – 120h na grupę  – przewidziane dla 10 Uczestników Projektu;
  • „Monter instalacji fotowoltaicznych” – 120 h na grupę – przewidziane dla 10 Uczestników Projektu;
  • Operator wózków widłowych – średnio 120h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • Przedstawiciel handlowy z e-marketingiem” – 120 h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • „Administrator sieci komputerowych” – 120h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • „Grafika komputerowa” – 120h na grupę – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;
  • Inne szkolenie zgodne z IPD, wybranej z katalogu dostępnych szkoleń.
 4. 3-miesięczne płatne staże zawodowe – przewidziane dla każdego Uczestnika Projektu,
 5. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 4h na Uczestnika Projektu.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu dla 20% UP
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Wykwalifikowaną kadrę
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości max 6,64 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji
 • Stypendium stażowe w wysokości 1 578,90 zł brutto miesięcznie na osobę.
 • opłacone niezbędne badania, egzaminy, ubezpieczenie NNW

 


Projekt realizowany przez Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa)
w partnerstwie z Business City Małgorzata Majewska (ul. Kwiecińskiego 16, 20-453 Lublin).

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://fundacjaaktywnych.pl/szansa-dla-mlodych

Adres siedziby głównej: ul. Juranda 1/101, 20-629 Lublin
Adres e-mail: biuro@bcity.pl